โรงเรียนดี ดี

โรงเรียนอนุบาลณริกา

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

ความเป็นมา สถาบันสอนจินตคณิต Kindermath


ความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของสถาบัน Kindermath


สถาบัน Kindermath

เป็นสถาบันฯ ที่ก่อตั้งขึ้นขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน


ปี พ.ศ. 2539 โดยนำหลักสูตรมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับการฝึกฝนโดยตรงจากชาวญี่ปุ่น Mr. H. Hitoshi

ปี พ.ศ. 2540 Kindermath ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนกวดวิชาปัญญาและสมาธิ บริหารงานโดยนางณริกา ถิรพสิษฐ์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรเลขคณิตคิดในใจ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกเวลาเรียนปกติ ซึ่งหลักสูตรการสอนของสถาบันฯ เป็นหลักสูตรเฉพาะที่สถาบันได้จดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวง ศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2541
สถาบันฯ ดำเนินการสอนโดยยึดมั่นหลักการพัฒนาเด็กและเยาวชน หลักสูตรของสถาบันฯ มีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรเลขคณิตคิดในใจของสถาบันฯอื่น เนื้อหาหลักสูตรของสถาบันฯ มีนวตกรรมทางคณิตศาสตร์ มีการเชื่อมโยงความรู้ด้านทักษะกับการสร้างประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยนำหลักการวางพื้นฐานด้านคณิตแก่เด็กและเยาวชนไทยด้วยหลักประสิทธิภาพของครูผู้ถ่ายทอดความรู้


ระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่สถาบันฯ ได้เข้าทำการสอนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เป็นเครื่องรับรองความสามารถของสถาบันฯ ในอันที่จะเสริมสร้างด้านวิชาการ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ด้วยความมุ่งมั่นเสริมสร้าง และพัฒนาเด็กไทยอย่างแท้จริงการจัดการแข่งขัน
สถาบัน Kindermath มีการจัดการแข่งขันเลขคณิตคิดในใจเป็นประจำทุกปี
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กไทยรวมทั้งให้เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกิดความรักและมีเจตนคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
ประวัติการแข่งขันเลขคณิตคิดในใจประจำปี


q ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2544
ประธานการแข่งขันและมอบรางวัล คุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ


q ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2545
ประธานการแข่งขันและมอบรางวัล คุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ


q ครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546
ประธานการแข่งขันและมอบรางวัล คุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ณ โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพฯ


q ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547
ประธานการแข่งขันและมอบรางวัล คุณวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ


q ครั้งที่ 5 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2548
ประธานการแข่งขันและมอบรางวัล คุณวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ


q ครั้งที่ 6 งดเนื่องจากสภาวะบ้านเมืองไม่ปกติ


q ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550
ประธานการแข่งขัน ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


หลักสูตรสถาบัน Kindermath
1. หลักสูตรเลขคณิตคิดในใจ
2. หลักสูตรคณิตพื้นฐาน
3. หลักสูตรคณิตสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น