โรงเรียนดี ดี

โรงเรียนอนุบาลณริกา

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

Narikar Thiraprasit

การแข่งขันแนวคิดนักประดิษฐ์ GEN Y & Z
ของสถาบัน KdMI และ สมาคมการประดิษฐ์ไทย (TIA) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558
สถาบัน KdMI และสมาคมการประดิษฐ์ไทย TIA ขอเชิญผู้ปกครอง สถาบันฯ และโรงเรียน ผู้สนใจส่งนักเรียนเข้ารับการแข่งขัน “แนวคิดนักประดิษฐ์ GEN Y & Z ครั้งที่ 1สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลของ สถาบันฯ KdMI-TIA โดยการแข่งขันเป็นประเภทแนวคิดกลุ่ม การแข่งขันครั้งที่ 1 นี้จะแข่งขันในด้านแนวคิดที่สามารถต่อยอดเป็นงานประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมได้ในอนาคต และจะได้รับการดูแลหลังการแข่งขัน และมีสิทธิเข้ารับการแข่งขันระดับประเทศ และระดับชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันแนวคิด
1.     เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
2.     เพื่อสร้างกระบวนการ วิธีการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่สามารถเชื่อมโยงพัฒนาแนวคิดที่เป็นนามธรรม สู่รูปธรรม คือ สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมในอนาคตอันใกล้
3.     เพื่อวางพื้นฐาน กระตุ้นศักยภาพในตัวเด็ก ในการค้นหาวิธีเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในสภาวะแวดล้อมที่มีจำกัด
4.     เพื่อสร้างเวทีการแสดงออกทางความคิดเพิ่มขึ้น และต่อยอดทางความคิดและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2558
1.     เขตกรุงเทพมหานคร                               รับไม่เกิน 120 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
2.     เขตนนทบุรี                                 รับไม่เกิน 120 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
3.     เขตสมุทรปราการ                           รับไม่เกิน 120 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
4.     เขตนครปฐม                                รับไม่เกิน 120 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
5.     เขตปทุมธานี                               รับไม่เกิน 120 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
6.     เขตสมุทรสาคร                             รับไม่เกิน 120 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
7.     เขตอื่น ๆ นอกจากกรุงเทพและปริมณฑล     รับไม่เกิน 240 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
การสัมภาษณ์แนวคิด สถานที่สัมภาษณ์ และการรับรางวัล
การสัมภาษณ์ผู้เข้านำเสนอแนวคิด ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการจากสมาคมการประดิษฐ์ไทย และสถาบัน KdMI  
สถานที่สอบสัมภาษณ์  ห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิต บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร (02)2417171-80
สถานที่รับรางวัล ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร (02)2417171-80
ตารางการสัมภาษณ์แนวคิด
คณะ
กรรมการ
พฤ.5 กพ.58
อ. 10 กพ.58
พ.11 กพ.58
พฤ.12 กพ.58
ศ. 13 กพ.58
ส. 14 กพ.58
อา.
15 กพ.58
ชุดที่ 1
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ประกาศผล
ชุดที่ 2
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ประกาศผล
ชุดที่ 3
ü
ü
ü
ü
ü
ประกาศผล
ชุดที่ 4
ü
ü
ü
ü
ประกาศผล
ประเภทรางวัลและชื่อรางวัล – ประเภทกลุ่ม
รางวัลประเภทกลุ่ม แนวคิดในสิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม ชื่อรางวัล “แนวคิดนักประดิษฐ์ GEN Y & Z” ครั้งที่ 1
เกณฑ์การพิจารณา
1.     มีความแปลกใหม่ มีความแตกต่าง สามารถเห็นได้ว่าแนวคิดที่นำเสนอมีคุณค่าเมื่อเป็นชิ้นงาน
2.     สามารถบรรยายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
3.     สามารถบอกองค์ความรู้ของแนวคิด และประโยชน์ใช้สอย
4.     ระยะเวลาในการนำเสนอภายในเวลา 10 นาทีต่อคณะกรรมการจากสมาคมการประดิษฐ์ไทย(TIA) และ KdMI
5.     การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6.     ขอสงวนสิทธิ์หากผู้เข้าสอบในแต่ละเขตไม่ถึง 30 กลุ่ม
คำถามเรื่องโครงงานสิ่งประดิษฐ์
คำถาม
ความหมายของคำถาม
1.     มูลเหตุจูงใจในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ทำไมถึงต้องการทำโครงงานชิ้นนี้?
2.     วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้
ทำเพื่ออะไร?
3.     องค์ความรู้ที่จะต้องนำมาใช้ในกระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์
วิธีดำเนินงาน, วิธีทดลอง, วิธีสร้าง
4.     .ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.         ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับ

2.         ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์
รางวัล
1.        รางวัลชนะเลิศ        ถ้วย/โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลและผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
2.        รองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วย/โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลและผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
3.        รองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วย/โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลและผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
4.        รางวัลชมเชย อันดับ 1 – 5      ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลและผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
5.        รางวัลแนวคิด ตั้งแต่ 1 - 3 สถาบันฯ จะทำการติดตามผล เพื่อต่อยอดแนวคิด ให้เป็นชิ้นงานประดิษฐ์ หรือเป็นโครงงาน ตามระยะเวลา และตารางที่กำหนด 1-2 ครั้ง (ตามตารางนัดหมายจาก KdMI-TIA)
6.        รางวัลแนวคิด ตั้งแต่ 1-8 ได้คำปรึกษาชิ้นงานประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติ ฟรี  1 ครั้ง
7.        ครูผู้ดูแลผู้รับการแข่งขันจะได้รับส่วนลดคอร์ส การดึงศักยภาพครู “ครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ GEN Y&Z” 10% จาก KdMI-TIA
8.        ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน
การรับสมัคร
ค่าสมัครสอบทีมละ 1,000 บาท

ใบสมัครประเภทรายกลุ่ม

การแข่งขัน “แนวคิดนักประดิษฐ์ GEN Y & Z ครั้งที่ 1ปี พ.ศ. 2558

ของสถาบัน KdMI และ สมาคมการประดิษฐ์ไทย TIA
        ชื่อกลุ่ม ...................................................................... ชื่อแนวคิด .......................................................................
โรงเรียน/สถาบัน .................................................................... ครูที่ปรึกษา .............................................................................
1.     ../.ช....................................นามสกุล................................................ โรงเรียน. ..................................................... ชั้นประถมปีที่ .............. อายุ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................อาคาร/หมู่ที่ ............................................................. ซอย .........................................................ถนน .................................... ตำบล/แขวง .................................................. อำเภอ/เขต ..............................................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์ .....................
2.     ../.ช....................................นามสกุล................................................ โรงเรียน. ..................................................... ชั้นประถมปีที่ .............. อายุ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................อาคาร/หมู่ที่ ............................................................. ซอย .........................................................ถนน .................................... ตำบล/แขวง .................................................. อำเภอ/เขต ..............................................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์ .....................
ขอสมัครเข้าร่วมแข่งขัน แบบทีม  “แนวคิดนักประดิษฐ์ GEN Y & Z ครั้งที่ 1และชำระค่าสมัครจำนวนเงิน  1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย “โรงเรียนกวดวิชาปัญญาและสมาธิ” ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ หมายเลข 747-2-06339-6 และแนบสำเนาใบโอนเงินพร้อม
      แจ้งการชำระเงินพร้อมถ่ายสำเนาเอกสารส่งผ่าน Line ณริกา  ถิรพสิษฐ์ หมายเลข 086-3753237
      ส่งสำเนาใบฝากเงินที่โทรสารหมายเลข 02-8077501
รายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1.     สมัครประเภททีม ต้องศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
2.     1 ทีมผู้สมัคร 1 แนวคิดที่เป็นของตนเอง 1 ทีมไม่เกิน 2 คน
3.     การแข่งขันแบ่งออกเป็น
3.1  เขตกรุงเทพ 1 เขต ไม่เกิน 120 กลุ่ม
3.2  ปริมณฑลจังหวัดละ 1 เขต ๆ ละไม่เกิน 120 กลุ่ม (นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร)
3.3  จังหวัดอื่น ๆ จังหวัดละ 1 เขต ๆ ละ ไม่เกิน 120 กลุ่ม หรือหลายจังหวัดรวมกันไม่เกิน 240 กลุ่ม
3.4  กำหนดส่งแนวคิดงานประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม เป็นรายเขต ตาม 3.1-3.3 เขตใดครบจำนวน 120 กลุ่มก่อนจะได้รับการสัมภาษณ์แนวคิดก่อน กำหนดการสัมภาษณ์แนวคิด ระหว่างวันที่  6 - 14 กุมภาพันธ์ ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  สถานที่จะแจ้งระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558
4.     ค่าสมัครทีมละ 1,000 บาท
5.     หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
6.     มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 086 375 3237
(ใบสมัครแข่งขันผ่านโรงเรียน/สถาบัน)

การแข่งขัน “แนวคิดนักประดิษฐ์ GEN Y & Z ครั้งที่ 1

โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................. เขต ........................................
ชื่อครูผู้ดูแล.....................................................................................โรงเรียน/สถาบัน .................................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................
ที่
ชื่อ-นามสกุล นักเรียน
ชั้น
อายุ(ปี)
ชื่อกลุ่ม
ชื่อแนวคิดที่ส่งแข่งขัน
1
1.

2.
2
1.

2.
3
1.

2.
4
1.

2.
5
1.

2.
6
1.

2.
7
1.

2.
8
1.

2.
9
1.

2.
10
1.

2.

ขอสมัครเข้าร่วมแข่งขัน แบบทีม  “แนวคิดนักประดิษฐ์ GEN Y & Z ครั้งที่ 1พร้อมนี้ได้ชำระค่าสมัครจำนวนเงิน...................... บาท (                                               ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย “โรงเรียนกวดวิชาปัญญาและสมาธิ” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 747-2-06339-6
      แจ้งการชำระเงินพร้อมส่งใบสมัครและสำเนาใบฝากเงินผ่าน Line ณริกา  ถิรพสิษฐ์ หมายเลข 086-3753237
      แจ้งการชำระเงินพร้อมใบสมัครและสำเนาใบฝากเงินที่โทรสารหมายเลข 02-8077501
      แจ้งการชำระเงินและสำเนาใบฝากเงิน ที่อีเมลล์ Kindermath@gmail.com

      มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 086 375 3237